Welkom bij

Wereldwinkel Gorinchem

 

JAARVERSLAG 2019 - WERELDWINKEL GORINCHEM .

 

 

Naast de –uiteraard- belangrijkste activiteit van Wereldwinkel Gorinchem, de verkoop van producten uit ontwikkelingslanden, zijn er daarnaast in 2019 nog een aantal andere, ook noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd.

 

Er is ook aandacht geweest voor de cadeaubonnen. Er is gezocht naar een mogelijk alternatief om de vervanging van de landelijke cadeaubon van de landelijke vereniging van wereldwinkels te realiseren.

Een alternatief om de bonnen van de afgescheiden vereniging van wereldwinkels in te voeren verkreeg geen meerderheid in het bestuur en ging dus van tafel.

Een onderzoek naar de mogelijkheid om met VVV bonnen te gaan werken bleek een goede mogelijkheid om toch ook een deel van de omzet via een cadeaubonnen systeem te realiseren. Dit bleek te kunnen door middel van de VVV cadeau card.

Voor het invoeren van het VVV cadeau card systeem was een aanpassing van het kassa systeem en de pin automaat noodzakelijk.

Na deze aanpassing werd het mogelijk voor klanten om af te rekenen met de VVV card.

De gerealiseerde omzet via deze cadeau card is tot nu toe laag, hopelijk zal, door meer bekendheid te geven aan deze mogelijkheid, het resultaat hiervan verbeteren.

Er is een onderzoek opgestart naar de mogelijkheden van een eigen cadeaubon.

 

Onderhoud en verbeteringen aan het winkelpand zijn in 2019 ook noodzakelijk gebleken.

Het schilderwerk aan de buitenzijde van de winkelpui was aan een opknapbeurt toe, ook de cv leidingen in de kelderruimte bleken door roestvorming aan een gedeeltelijke vervanging toe te zijn, om mogelijke lekkage te voorkomen.

De 9 grote halogeenlampen in de winkel zijn vervangen door LED armaturen, deze vervanging draagt bij aan een verlaging van de energiekosten.

Deze werkzaamheden zijn volgens planning gerealiseerd in 2019.

 

Gedurende het jaar (2019) werd het steeds duidelijker dat de LVWW (Landelijke Vereniging Van Wereldwinkels) er niet in zou gaan slagen hun activiteiten in een nieuwe vorm te kunnen voortzetten. Eind 2019 werd aangekondigd dat de vereniging per 1 januari 2020 zou worden opgeheven.

Een klein aantal winkels heeft een onderzoek opgestart of er mogelijkheden zijn om samenwerking in een of andere vorm tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.

 

 

De omzet over 2019 is lager dan voorgaande jaren. (Zie het verslag van de penningmeester).

We zijn er niet in geslaagd de omzet te verhogen, door de kosten van de eerder genoemde onderhoudswerkzaamheden en verbetering van de verlichting in de winkel, en een uitgebreide advertentie campagne zijn we uitgekomen op een licht verlies over het jaar 2019.

De Stichting Wereldwinkel Gorinchem blijft deelnemen in de bestaande ANBI groepsbeschikking.

Gezien de gezonde financiële situatie van de stichting is er geen reden tot bezorgdheid.

 

 

 

Wereldwinkel Gorinchem heeft 2019 helaas met een klein verlies af moeten sluiten, dit heeft voornamelijk te maken met een aantal eenmalige hoge kostenposten en doet niets af aan de ook dit jaar weer hoge inzet van alle medewerkers.

 

Ook in 2019 is er weer nagedacht over mogelijkheden om tot omzetverhoging te komen, dit is o.m. geprobeerd door een gerichte aanpak van de kerstpakketten verkoop.

Helaas heeft dit niet geleid tot een hogere omzet kerstpakketten, de kerstpakkettenomzet was iets lager dan in 2019.

 

De “landentafel” in de winkel heeft het afgelopen jaar voor een deel weer gediend om nieuwe of onderbelichte producten onder de aandacht te brengen.

 

De winkelsluiting op de maandag- en dinsdag ochtenden is in 2019 voortgezet, evenals de sluiting op de donderdagavonden tijdens de wintertijd.

 

Wereldwinkel Gorinchem is deelnemer in de Gorinchemse BIZ. (Bedrijven Investerings Zone).

 

 

OGANISATIE.

De Wereldwinkel draait volledig op de inzet van vrijwilligers, het aantal vrijwilligers dat in 2019 actief meedraaide in de stichting bedraagt 33. Gedurende het jaar hebben 5 medewerkers afscheid genomen, er kwamen 2 nieuwe mensen bij.

 

De afdeling personeelszaken heeft aandacht besteed aan het afscheid van vertrekkende medewerkers, en aan het bezoeken van enkele zieken.

Jarige medewerkers kregen ook dit jaar weer een felicitatie kaartje toegestuurd.

 

Het bestuur is uit de vrijwilligersgroep gekozen en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting.

Het bestuur bestond 31-12-2019 uit 6 personen.

-Wim Verwoerdt. (secretaris)

-Rien Stolk. (penningmeester)

-Anny de Vries.

-Inie Paulus.

-Marjolein Moria.

-Tom Kleijn.

Na het afscheid van Wim Snijders zijn de taken van de voorzitter tijdelijk bij toerbeurt waargenomen door Inie Paulus en Marjolein Moria.

Vanwege het overlijden na een ernstige ziekte van onze coördinator Arja Stomph is ook deze functie sinds het najaar 2019 weer vacant.

 

Ook in 2019 is er weer gekozen voor Metropole als locatie voor de nieuwjaarsbijeenkomst.

De nieuwjaarsbijeenkomst is altijd weer een goede gelegenheid gebleken om een groot deel van de vrijwilligers bijeen te krijgen, belangrijk om de onderlinge band op peil te houden en ervaringen uit te wisselen.

De koffie ochtenden waar alle medewerkers in principe aan kunnen deelnemen zijn in 2019 voortgezet, deze ochtenden bleken ook het afgelopen jaar in een behoefte te voorzien en een bron van nieuwe ideeën te zijn.

De besluitvorming in de stichting vindt plaats tijdens de bestuursvergaderingen, waaraan in principe alle medewerkers kunnen deelnemen.

 

Het aanbieden van (maatschappelijke) stages is op kleine schaal voortgezet, er zijn enkele stages geweest met het doel kennismaken met de Nederlandse taal en maatschappij.

 

HUISSTIJL.

In de loop van 2019 is besloten de huisstijl aan te passen, de aangekondigde opheffing van de LV leek een goed moment om na te denken over een nieuw logo en de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl.

Er is inmiddels een ontwerp voor een nieuw logo en de overige onderdelen van een nieuwe huisstijl ontwikkeld, de uitvoering zal in 2020 plaatsvinden.

Het is de bedoeling e.e.a. met de nodige publiciteit in te voeren.

 

 

WERKGROEPEN.

De werkgroepen binnen de winkel functioneren volgens de in 2014 geformuleerde opzet, aan de verbetering van het functioneren van de werkgroepen wordt voortdurend gewerkt.

Enkele in 2019 functionerende werkgroep zijn:

-Werkgroep winkelinrichting is (gekoppeld aan inkoop en verkoop.)

-Inkoop / verkoopgroep.

-Publiciteit groep.

-Personeelszaken.

-Werkgroep ICT.

 

 

PRODUCTENVERKOOP.

 

Naast de verkoop van het wat ingekrompen assortiment aan levensmiddelen is er ook het afgelopen jaar naar gestreefd de sortering kunstnijverheidsproducten uit te breiden en aan te passen aan de vraag. Een goed inkoop beleid blijft hiervoor noodzakelijk.

Het realiseren van een zo groot mogelijke winst is niet de belangrijkste doelstelling van de wereldwinkel. Er wordt wel gestreefd naar een goede omzet.

Steeds vaker blijkt dat de wat duurdere en exclusieve producten wat sneller verkocht worden, de inkopers hebben hier ook het afgelopen jaar weer op ingespeeld.

Het aandeel van food producten is in 2019 verder gedaald, supermarkten verkopen vaak dezelfde producten voor een lagere prijs.

De doelstelling van de Wereldwinkel blijft het nastreven naar een eerlijker wereldhandel, met een redelijk en eerlijk inkomen voor de producenten.

 

WERELDWINKELKRAAM.

Behalve de verkoop van producten via de winkel, is ook in 2019 weer een klein deel van de omzet gerealiseerd via de verkoop vanuit een kraam of anderszins .

Afgelopen jaar hebben we weer diverse evenementen bezocht met onze kraam,

We hebben onder meer op kerstmarkten en bij diverse instellingen vanuit een kraam onze producten verkocht.

De verkoop via het Open pastoraat is ook in 2019 voortgezet.

 

ACTIES.

Wereldwinkel Gorinchem nam deel in de aanloop naar het proces om van Gemeente Gorinchem een Fair Trade gemeente te maken. Hierbij zijn behalve de gemeente en de Wereldwinkel ook een aantal maatschappelijke organisaties betrokken. De Wereldwinkel heeft zich in 2019 afgemeld, er bleek geen vruchtbare samenwerking mogelijk.

 

Om beter aan te sluiten bij pogingen de Langendijk aantrekkelijker te maken als winkelstraat is de Wereldwinkel ook gedurende het jaar 2019 lid geweest van winkeliersvereniging “Hartje Gorcum” en de winkeliersvereniging van de Langendijk

 

Fairmiles. Dit is een spaarsysteem. Telkens als men voor € 5.- koopt heeft men recht op een stempel op de bij de winkel verkrijgbare stempelkaart. Een volle stempelkaart geeft recht op € 2,50 korting bij de volgende aankoop. Men kan echter ook kiezen om via de Wereldwinkel een goed doel te steunen door een van de op de stempelkaart aangegeven goede doelen te steunen. Bij inlevering van een volle stempelkaart maakt de Wereldwinkel dan € 5,- over naar het gekozen goede doel. De te kiezen goede doelen zijn Wilde Ganzen, stichting Rupingh, Bamenda en Shade.

Ook in 2019 is er weer een bedrag overgemaakt naar de diverse goede doelen.

 

ETALAGE / WINKELINRICHTING.

De etalage bepaalt voor een deel het gezicht van de winkel en is daardoor in dat opzicht belangrijk.

De etalagegroep is er in 2019 weer in geslaagd de etalage origineel in te richten, met dank aan de etaleurs!

 

WINKELPAND.

 

Het winkelpand is eigendom van de Stichting Wereldwinkel Gorinchem. De lasten zijn ondanks de stagnerende omzet geen probleem, mede door een gedegen financieel beleid. De hypotheeklasten zijn relatief laag, zie hiertoe ook het financiële deel van dit jaarverslag.

 

AUTOMATISERING.

In 2019 is er ook geïnvesteerd in IT hardware. De pc bij de kassa voor de afhandeling van Fairmiles is vervangen, en er is door middel van het verbeteren van de wifi verbindingen gezorgd voor een snellere en veilige werkwijze van diverse functies.

De wifi radio werkt hierdoor ook beter.

 

PUBLICITEIT.

PR activiteiten zijn zeer belangrijk voor een organisatie als de Wereldwinkel.

Er is in se zomer van 2019 een advertentie campagne opgestart, een serie van 8 advertenties op de voorpagina van de plaatselijke krant. Helaas heeft dit niet tot een meetbare hogere omzet geleid.

Facebook wordt ook ingezet t.b.v. de broodnodige publiciteit.

De informatie op het video scherm in de winkel wordt regelmatig vernieuwd en aangevuld.

 

VEILIGHEID WINKEL.

Door de afname van het aantal vrijwilligers is de bezetting van de winkeldiensten door  2 personen is ook in 2019 niet altijd mogelijk gebleken.

Uit veiligheidsoverweging dienen in principe alle winkeldiensten met een dubbele bezetting te worden gedraaid.

Vanwege de door de overheid ingevoerde AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is er naar gestreefd de genomen maatregelen die de veiligheid van persoonsgegevens en de privacy van de medewerkers beogen, zo goed mogelijk na te streven.

Financieel jaarverslag 2019 WereldWinkel Gorinchem

    Balans 2018   Balans 2019  
  Omschrijving Debet Credit Debet Credit
B1 Winkelinventaris                               10.991   10991  
B2 Afschrijving winkel inventaris     6.607   8.107
B3 Computer apparatuur/Software 9.541   10.013  
B4 Afschrijving computer/software   7.249   8.169
B5 Winkelpand 135.500  
135.500
 
B6 Hypotheek   155.000   155.000
B7 Aflossing hypotheek 110.250   110.250  
B8  Eigen vermogen   148.077   148.906
B9 ASN spaarrekening 4.962   4.962  
B10 Kas 3.064   3.640  
B11 Triodos Bank 25.535   27.025  
B12 Nog af te wikkelen pin-betalingen     450  
B13 Debiteuren 3.012   1.190  
B14 Crediteuren   2.267   701
B15 Nog af te dragen btw   718   1.217
B16 Ingenomen cadeaubonnen 1.590      
B17 Voorraad cadeaubonnen 2.596      
B18 Voorziening cadeaubonnen   4.186    
B19 Voorraad 19.855   17.782  
B20 Resultaat   2.792 295  
  Totaal 326.896 326.896 322.100 322.100
           
  RESULTATENREKENING 2018   2019  
    Kosten Baten Kosten Baten
R1 Diverse belastingen 1.011   1.068  
R2 Eneregiekosten 2.087   2.019  
R3 Contributies en abonnementen 2.902   2.528  
R4 Bankkosten + ontvangen rente 355   351  
R5 Administratie/service kosten 174   206  
R6 Hypotheekrente 2.513   1.877  
R7 Afschrijving inventaris 1.133   1.500  
R8 Afschrijving computer en software 332   920  
R9 Overige huisvestingskosten 896   2.089  
R10 Interne activiteiten/algemene kosten 1.188   1.306  
R11 Advertenties/reclame 752   2.941  
R12 Verzekeringen 474   807  
R13 Verkopen   57.175   49.632
R14 Kostprijs verkopen 36.279   32.406  
R15 Donaties 101     91

 

TOELICHTING:

De omzet in 2019 is ruim 13% lager dan die in 2018. De gerapporteerde winst in 2018 van een kleine € 7.000,- (exclusief de getroffen voorziening voor de cadeaubonnen) is dan ook omgeslagen in een bescheiden verlies van een kleine € 300,-. Wat opvalt is dat de omzetcijfers in 2017 en 2018 een gelijke orde van grootte hadden. De fikse daling in 2019 suggereert dan dat er nu sprake is van een trendbreuk neerwaarts. Overigens was dat van 2016 naar 2017 ook het geval. Namelijk van ca. € 65.000,- naar een krappe € 59.000,-.

De fikse daling van de omzet is uiteraard teleurstellend en vraagt om meerdere redenen om actie. Daarbij kan ter geruststelling worden opgemerkt dat in puur financiële zin er (nog) geen reden is voor paniek. Exclusief de kosten voor de inkoop producten bedroegen de exploitatiekosten ruim € 17.500,-. Daarin begrepen zit bijvoorbeeld de (voorshands) éénmalige uitgave voor de advertentiecampagne van een kleine € 2.200,- (zie R11). Ook de post R9 bevat enkele uitgaven, zoals CV-leidingen vervangen en schilderwerk, die geen jaarlijks terugkerend karakter hebben. Met andere woorden zonder deze incidentele uitgaven was er geen verlies ontstaan.

De marge op de verkopen is ca. 35%. Deze marge is gebaseerd op de rapportages met betrekking tot de inkoopprijzen uit het tot begin november 2018 gebruikte K3-kassasyteem. Niet alleen bepaalt deze rapportage de hoogte van de post “Kostprijs “ (R 14) maar ook de mutaties in de waarde van de “Voorraad” (B19).

De database van het huidige kassasysteem Blue Retail is voorwat de voorraad en inkoopprijzen betreft nog niet geschikt om als input te dienen voor de financiele administratie. Er is echter geen aanleiding te veronderstellen dat de verhouding tussen de verkoop- en inkoopprijzen in 2019 afwijkt van die in het voorgaande jaar en zoals gerapporteerd door het K3-kassasysteem.